$ tar xvzf SPRING.yyyymmdd.tar.gz
$ cd SPRING.yyyymmdd